Açık Kalp Cerrahisinde Kalp Koruma Yöntemleri ve Aritmi.

(ege tıp dergisi - 1997, 36 (3-4): 147-150)

Özet: Kalp cerrahisinin ilk yıllarından beri intraoperatif miyokard korunması önemli bir konu olarak ele alınmış ve bu konu üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde yaygın olarak uygulanmakta olan miyokardit koruma yöntemleri; genel hipotermi ve topikal soğutma, kardiyoplejik eya nonkardiyoplejik teknikler ve reperfüzyon injürisini önlemeye yönelik işlemlerdir. Bu prospektif çalışmada, kristaloid soğuk kan retrograd kan kardiyoplejileri ve intermittent ventriküler fibrilayon miyokard koruma yöntemleri kullanılan dört ayrı gruptaki olgularda hemodinamik (pulmoner arter basıncı (PAP). Pulmoner kapiller wedge basıncı (PCWP). Kardiyak indeks (CI). Kardiyak output (CO) biyokimyasal değerlendirmeler ve aritmi izlemi yapılmıştır. Buna göre gruplar arasında hemodinamik ve biyokimyasal parametreler yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Aort klempi sonrası spontan sinüs ritmi görülmesi yönünden kan kardiyoplejisi gruplarında diğer gruplara göre istatistiki olarak anlamlı bir derecede farklılık olduğu saptanmıştır. (%72 ve %84) Sonuç olarak, özellikle pompa sonrası spontan sinüs ritmi görülme oranının daha yüksek olması gözönüne alındığında kan kardioplejisinin miyokardı daha iyi koruduğu düşünülmektedir.